Arbejdet med at skabe et nyt natur- og idrætslandskab i Viby Øst er i fuld gang. Målet er, at der kommer et nyt, grønt åndehul, der samler by og land.

Foto ABW

Området grænser op til det eksisterende idrætsanlæg, kommende boligområder og det åbne land.

Det nye landskab får fokus på natur, ophold og bevægelse for Vibys borgere. Det sker gennem fire forskellige oplevelseslandskaber, der alle rummer forskellige kvaliteter og oplevelser af natur: Idrætsparken, Engen, Skoven og Ådalsbassinet.

Forsyningsselskabet FORS har allerede været i gang med at grave et stykke tid. De graver en ny grøft, lægger en ny rørledning og graver et stort regnvandsbassin.

Fra uge 38 går Roskilde Kommunes entreprenør i gang med at anlægge grusstier, oprense eksisterende vandhuller/søer, jordbehandle og så forskellige blomster/græsfrøblandinger på en stor del af arealet.

Det kommer også mindre opholdspladser med bl.a. bænke, bålsteder og trapper over de eksisterende volde. Til foråret 2024 vil der blive plantet en skov på en del af området.

I anlægsperioden er der en mindre byggeplads med skurvogn på grus-parkeringspladsen ved idrætscenteret. Stien bag ved fodboldbanerne laves som noget af det første. Entreprenøren også have adgang til området fra bl.a. Valorevej.

De fire forskellige oplevelseslandskaber
Idrætsparken
Idrætsparken er en udvidelse af det eksisterende anlæg. I den nye idrætspark vil en sti lede til nye aktiviteter i naturen, blandt andet løberuter af forskellige længder.

Engen
Sydøst for fodboldbanerne vil et stort engområde blomstre op. Her kommer et stort, åbent landskab af blomster, græsser og en masse insekter. Grupper af lavere buske og træer er med til at skabe en afstand til de private haver. Stier vil lede de besøgende forbi mindre rum med f.eks. kampesten og bålplads, der skaber mulighed for ophold og aktivitet. Der kommer et tilsvarende engområde vest for Valorevej med en grussti forbi den fredede langdysse.

Skoven
I den vestlige del af området kommer et nyt bynært skovområde. Skoven placeres omkring de to eksisterende søer. Mindre stier vil løbe gennem skoven og lede besøgende forbi opholdspladser, hvor der kan være træ-ruiner, lysninger, bålplads og ophold tæt på de bevarede søer. Midt i skoven, hvor terrænet er højest, vil en åben kile skabe et udkigspunkt.

Ådalsbassinet
Mod øst vil vandløbet/grøften munde ud i et større bassin, der vil fungere som et nyt regnvandsbassin i området. Udover at håndtere regnvandet, vil bassinet også give nye levesteder for insekter, dyr og planter. Stien løber på kanten af bassinet, og fra bænke kan vand, natur og dyreliv betragtes helt tæt på.

Læs her.