Katolsk Ungdoms Klub (KUK)
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
Tlf. 29 86 22 25