Roskilde Kommune beder klagenævn om at genoptage sag om lukning af digebyggeri. Kommunen mener ikke, der er grundlag for at tillægge klagen opsættende virkning, og at der foreligger nye og væsentlige oplysninger, som nævnet skal vurdere.

Kommunen oplyser, at anlægsarbejdet med digerne blev igangsat allerede den 12. oktober 2018, og der intet retligt var til hinder herfor. Anlægsarbejdet er nu så fremskredent, at den beskyttede natur, der kan påvirkes, allerede er påvirket.

Derfor er der ikke grundlag for at bruge det såkaldte “forsigtighedsprincip” i sagen, når arbejdet er nået så langt.

Roskilde Kommune bemærker, at hvis der på grund af en forsinket opførelse af kystbeskyttelsen sker oversvømmelser, vil det medføre meget store samfundsøkonomiske skader og udgifter. Samtidig er der også en betydelig udgift ved, at arbejdet er stoppet.

Hvis lovens udgangspunkt for disse sager skulle være et forsigtighedsprincip, bør loven ændres, så en opsættende virkning ikke bliver afhængig af sagsbehandlingstiden i nævnets sekretariat, skriver digelaget og Roskilde Kommune til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som samtidig opfordres til en meget hurtig behandling af anmodningen om genoptagelse af sagen.

Roskilde Kommune beder nu Miljø- og Fødevareklagenævnet om at genoptage sagen, hvor nævnet har afgjort, at en klage over VVM-tilladelsen har opsættende virkning på byggeriet af diger og sluse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Foto: Roskilde Kommune.