Skoler har succes med at inkludere børn med læse- og skrivevanskeligheder – men eftersyn viser, at der er behov for at dele viden og for et fælles sprog om inklusion. Det skriver Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Roskilde Kommune lagde for fire år siden det faglige og økonomiske ansvar for specialundervisningen ud til skolerne. Sammen med ansvaret fulgte 100 mio. kr., som blev fordelt ud fra elevtal og socioøkonomiske forhold. Modellen er netop blevet evalueret af konsulentfirmaet Deloitte, som også har analyseret skolernes arbejde med inklusion for at kortlægge god og effektiv inklusionspraksis.

Udvalgsformand Claus Larsen
Udvalgsformand Claus Larsen

– Vi har et mål om, at børn med særlige udfordringer så vidt muligt skal kunne gå i de normale klasser. Og evalueringen viser, at vi gør det godt i Roskilde Kommune. Men den viser også, at der er behov for større gennemsigtighed i faglighed og metoder og for at arbejde mere helhedsorienteret, siger formand for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen.

Skolerne formår samlet set i høj grad at inkludere en stor andel af eleverne i den almindelige undervisning. Især for elever med læse- og skrivevanskeligheder er det lykkes at komme langt.

Analysen indeholder samtidig en række anbefalinger til kommunens videre arbejde med den decentraliserede specialundervisning. En af udfordringerne er at styrke videndelingen både mellem skolerne og mellem skoler og Inklusionscenter, dagtilbud samt Børn og Unge-afdelingen. Det skal bl.a. bidrage til at skabe et fælles sprog om inklusionspraksis, udbrede det, der virker godt, til andre samt forbedre overgange fra dagtilbud for kommende skolestartere med behov for støtte.

I analysen er der gennemført interviews og workshops med alle kommunens folkeskoler.

Tal
September 2015 var andelen af børn i særlige tilbud 3,3 %.
Der var 10.897 skolepligtige elever (0. – 9. klasse) i Roskilde Kommune, og af disse var 366 elever visiteret til særlige skoletilbud.
For de 366 elever, der er visiteret til særlige skoletilbud er det fagligt vurderet, at de vil have større udbytte af et særligt skoletilbud tilpasset deres vanskeligheder.
Adfærd, Kontakt og Trivsel er den dominerende henvisningsårsag med 64,8 % af alle henvisninger.

Del på sociale medier